Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom webovej stránky www.posterovo.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.posterovo.sk je spoločnosť:


Posterovo s.r.o., so sídlom: Vlárska 11/A, 831 01 Bratislava,
IČO: 55 380 301, DIČ: 2121970488, Zápis v obchodnom registri: Mestským súdom BA III, odd. Sro, vložka 168917/B

Adresa na vrátenie tovaru: 

Posterovo s.r.o., Vlárska 11/A, 831 01 Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK83 1100 0000 0029 4614 8873

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.posterovo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.posterovo.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

 

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru.

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo vrátiť do 30 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci už za tovar zaplatil, platba mu bude vrátená. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne, že si určité položky tovaru ponechá a svoju objednávku zruší len čiastočne, náklady na doručenie mu nebudú vrátené.

V prípade ak si kupujúci praje odstúpiť od zmluvy/zrušiť objednávku, zašle predávajúcemu oznámenie písomne, buď poštou formou predtlačeného formulára (dostupný na webovej stránke predávajúceho – www.posterovo.sk) alebo zaslaním listu na adresu predávajúceho – spoločnosti, e-mailom na ahoj@posterovo.sk; a vráti tovar na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach ako adresa na vrátenie tovaru v bode 1. týchto obchodných podmienok v lehote 30 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy/zrušení objednávky uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom alebo inom ochrannom balení. Predávajúci zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s vyššie uvedeným za predpokladu, že tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ho dostal – t. j. tovar nesmie byť poškodený, znečistený a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

 

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Pri uplatnení reklamácie v zákonnej záruke je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe alebo prípadným záručným listom. Súčasne je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár (dostupný na webovej stránke predávajúceho www.posterovo.sk) a spolu s ním doručiť na adresu predávajúceho určenú v týchto podmienkach ako adresu na vrátenie tovaru reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene časti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

5. Spôsoby platby

Platba platobnou /kreditnou kartou

Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť, či sú údaje o adrese kupujúceho správne. V závislosti na výsledku týchto kontrol môžeme objednávku odmietnuť. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

Platba na dobierku

Môžete si zvoliť možnosť zaplatiť na dobierku pri prevzatí tovaru kuriérovi. V e-maile s potvrdením odoslania dostanete príslušný daňový doklad. Tento spôsob platby je možný iba v Slovenskej republike.

 

6. Dodacie podmienky

Predávajúci sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a poradí, v ktorom sú prijaté, v lehote od 2 až do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky.

Aj keď sa snažíme dodávať v uvedenej lehote, niekedy môže trvať doručenie dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. Po odoslaní/potvrdení objednávky predávajúci kupujúcemu odošle e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní objednávky.

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. Elektronickú faktúru si môže kupujúci kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom prevedení o odoslaní objednávky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V nepravdepodobnom prípade, ak by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

7. Ceny a poštovné

Ceny uvedené na webovej stránke www.posterovo.sk sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, ale nezahŕňajú poštovné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka – kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške podľa typu kuriéra, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. Cena každého spôsobu dodania je uvedená v sekcii Doprava.

Ak nemôžeme Vašu objednávku dodať kompletne a musíme vytvoriť viac ako jednu dodávku, nebude Vám účtovaný žiadny príplatok za akékoľvek následné dodávky.

 

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Používaním webovej stránky predávajúceho www.posterovo.sk alebo objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „obchodné podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením objednávky sa uistite, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a porozumeli ich zneniu.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na webovej stránke www.posterovo.sk určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť.

Vyhradzujeme si právo čas od času tieto obchodné podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia obchodných podmienok, ktorá je zverejnená na webovej stránke predávajúceho www.posterovo.sk v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.

 

Posledná zmena 31.05.2023